HOME

CONTEST  ALEKSANDAR KLAS

KONKURS ALEKSANDAR KLAS

 
 


The fourth
international competition of cartoons "Aleksandar Klas", 2017
 

After a few years break ILUSTROVANA POLITIKA magazine again invites international cartoon contest under the name Alexandar KLAS, cartoonists who faithfully acted on the first issue of the  ILUSTROVANA POLITIKA magazine 1958. He drew cartoons under the motto ALEKSANDAR KLAS LINES TO YOU. As the most award-winning cartoonist in the world in 1990, entered the Guinness Book of Records.
So he went to a legend, especially ILUSTROVANA POLITIKA magazine, which is now back on the world stage cartoons, where it has always belonged.

 

A. Participation.

The competition is open to all cartoonists of the world regardless of nationality, religion, age, sex and education.
 

B. The theme of the competition.
 

Free.

 

C. Sending cartoons.

 

Accepting exclusively original works and signed digital prints. Papers should not have been previously awarded. Sends the maximum 5. cartoons A4. In addition to the works send a photo, Curriculum Vitae (CV), and on the back of the works basic information (name, surname, address, e-mail address and telephone number).

Works can be sent by post to the following address:

ILUSTROVANA POLITIKA
Cetinjska 1
11000 Beograd
Serbia

 

D. Deadline

Cartoons will be accepted until 25 September 2017.

 

E. Awards.

The first financial
prize money and diplomas.
The second financial
prize money and diplomas.
The third financial
prize money and diplomas.


The total prize money amounts to 2,000 (two thousand) euros.

Will be allocated and several special prizes and diplomas.

 

F. Exhibition

The award ceremony and exhibition will be held in Belgrade for a day
ILUSTROVANA POLITIKA magazine of November 11th 2017.

 

G. Catalog.

 

All cartoonists whose cartoons are selected in the catalog and the exhibition will receive a free copy of the catalog.

 

H. Other Provisions

 

Arrived works remain the property of ILUSTROVANA POLITIKA magazine. The organizers reserve the right to use them without financial compensation to the authors. By entering the contest is considered that the authors accept the proposition as a whole.

 

Špiro Radulović

Editor of competition

cartoonist

 

 

   
 

 

   
 

 

Četvrti međunarodni konkurs karikatura "Aleksandar Klas", 2017


 

Posle nekoliko godina pauze ILUSTROVANA POLITIKA ponovo raspisuje međumarodni konkurs karikatura pod imenom ALEKSANDRA KLASA, karikaturiste koji je verno delovao od prvog broja Ilustrovane politike 1958.godine. Crtao je karikature pod motom ALEKSANDAR KLAS CRTA ZA VAS. Kao najviše nagrađivani karikaturista u svetu 1990.godine ušao je u Ginisovu knjigu rekorda.

Tako je otišao u legendu, pogotovo Ilustrovane politike, koja ga sada vraća na svetsku pozornicu karikature, gde je uvek pripadao.


 

A. Učešće.

 

Konkurs je otvoren za sve karikaturiste sveta bez obzira na nacionalnost, veroispovest, godine života, pol i obrazovanje.

 

B. Tema konkursa.
 

Slobodna.

 

C. Slanje radova.

 

Prihvataju se isključivo originalni radovi i potpisani digitalni printovi. Radovi ne smeju biti ranije nagrađivani. Šalje se maksimalno do 5.radova formata A4. Uz radove poslati fotografiju, Curriculum Vitae (CV), a na poleđini radova osnovne podatke (Ime, prezime, adresa, e-mail adresa i telefon).

 

Radove slati isključivo poštom na adresu:

 

ILUSTROVANA POLITIKA

Cetinjska 1

11000 Beograd

Srbija

 

D. Rok.

 

Radovi se primaju do 25.septembra 2017.godine.

 

E. Nagrade.

 

Prva novčana nadrada i diploma.

Druga novčana nagrada i diploma i 

Treće novčana nagrada i diploma.

 

Ukupan nagradni fond iznosi 2.000 (dve hiljade) evra.

 

Biće dodeljeno i nekoliko specijalnih nagrada i diploma.


 

F. Izložba 

 

Svečana dodela nagrada i izložba biće održana u Beogradu za dan Ilustrovane politike 11. novebra 2017.godine.

 

G. Katalog.

 

Svi karikaturisti čiji radovi budu selekcionirani za katalog i izložbu dobiće besplatan primerak kataloga.

 

H. Ostale odredbe

 

Prispeli radovi ostaju u vlasništvu Ilustrovane politike.Organizatori zadržavaju pravo da ih koriste bez materijalne naknade autorima. Slanjem radova na konkurs smatra se da autori prihvataju propozicije u celini.

 

Špiro Radulović

Urednik konkursa

karikaturista